Ons GRI rapport

 

GRI rapport van CAP conseil Edito

GRI rapport van CAP conseil

Edito

 

Wat zou u zoal in het rapport van een consultancy bureau voor duurzame ontwikkeling kunnen lezen?

 

Wellicht een overzicht van de dagelijkse taken van het team van consultants, hun objectieven en uitdagingen.

 

Wij oefenen 3 beroepen uit: het verstrekken van strategisch en operationeel advies, opleiding en reporting. Graag willen wij u onderdompelen in een typische werkweek bij Cap conseil.

 

De vorm van dit rapport is misschien verrassend, het werd echter wel opgesteld aan de hand van een strikte methode. De indicatoren werden gekozen in functie van de realiteit van CAP en zijn een antwoord op de verwachtingen van de stakeholders.  CAP wilde graag haar impact, op de bedrijven waarmee ze werkt, onderzoeken en op die manier ook haar meerwaarde voor de Maatschappij meten. Een behoorlijke uitdaging!

 

En, wat is onze maatschappelijke meerwaarde? Wat is een goede consultant?

 

Wij hebben getracht het antwoord op deze vragen te formuleren door onze stakeholders hun mening te vragen over onze strategie, hun visie en hun verwachtingen. Hun antwoorden betreffen de kwaliteit van ons advies, onze “value for money”, onze coherentie, hun tevredenheid en ontgoocheling en wat hen heeft aangezet om voor ons te kiezen.

 

Dit rapport is gewild kort en geïllustreerd. U leest hierin ook meer over de vooruitgang van onze 10 engagementen als ondertekenaar van het United Nations Global Compact. Nog meer hierover op onze website. Dit rapport is een uitnodiging tot nadenken, tot reageren. Wat roept het bij u op?

 

In weldra 10 jaar, spreidden onze activiteiten zich over meer dan 20 landen. Alleen al in 2011 hebben wij voor volgende sectoren gewerkt: de academische, de landbouw- en voedingssector, verzekeringen, banken, bouw, chemie, diamant, distributie, energie, transport, ICT!

 

Vandaag staan wij voor nieuwe uitdagingen: duurzame ontwikkeling op de agenda van de bedrijfsleiders brengen, en ervoor zorgen dat ze er niet alleen over praten, de Mensenrechten opnieuw een centrale plaats in de commerciële praktijken geven en het economisch kader, dat onze hele Maatschappij kwelt, onderzoeken. Wij hopen dit te kunnen doen met klanten die zich op een oprechte manier wensen te engageren, in staat zijn hun uitdagingen waar te maken, geleidelijk aan, zonder naïviteit.

 

Duurzame ontwikkeling nemen we er niet zomaar bij, het is onze “reason to live”. Ons simpele bestaan toont aan dat de vraag naar advies en kennis er wel degelijk is en wij engageren ons om deze te beantwoorden op de meest professionele en efficiënte manier.

 

Serge De Backer – Marie d’Huart

Vennoten

 

De materialiteitsmatrix van CAP

 

Hoe hebben we onze matrix opgebouwd? We hebben de interne waarnemingen van onze doelen gekruist met de externe meningen van onze klanten en stakeholders in 2011. Dit resulteerde in een voor ons essentiële lijst met aandachtspunten. Voor onze interne start, bouwden we deze matrix op aan de hand van 7 centrale vragen uit ISO 26000 en andere aandachtspunten aangegeven door het team.  De CAP-quoteringen werden opgesteld op basis van de methodologische gids van het GRI. Die van onze klanten zijn afgeleid van de resultaten van de tevredenheidsenquête. 

Materialiteitsmatrix

Wat lezen we? Opleiding en kennis, samen met de duurzame tendensen zijn de onderwerpen die CAP en haar stakeholders het meest bezighouden. Nogal logisch: een consultant verkoopt zijn kennis, die hij aanpast en doorgeeft.  Zijn klant kiest hem voor zijn visie op de markt van morgen. Ook de loyaliteit van de praktijken vindt nogal wat instemming. Eigenaardig genoeg, blijkt CAP meer bezorgd te zijn om haar impact dan haar klanten voor henzelf! Deze aandachtspunten voeden dit rapport en ons programma van 2012. 

 

Hieronder vindt u enkele indicatoren uit ons rapport :

De details van de berekening vindt u hier

 

Themes asked for CAP’s report

 

De gevraagde thema’s voor het rapport van CAP

Alles wat u altijd had willen weten … Wij hebben onze klanten en partners gevraagd waarover ze graag in ons rapport van 2011 wilden lezen. Het maatschappelijk engagement van CAP (mecenaat, belangeloosheid) roept de meeste aandacht op, samen met de duurzame tendensen en de loyaliteit van de praktijken van CAP. Wij hebben getracht al deze onderwerpen in dit eerste rapport te belichten.  

 

 

Waarom kiest men CAP?

Het antwoord op deze hamvraag maakt ons zeer blij: men doet beroep op CAP voor haar competenties en expertise, haar ervaring en referenties. Onze anciënniteit in de sector rond duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt in ons voordeel: in bijna 10 jaar verwierven wij meer dan 100 klanten! Wij worden niet uitgekozen voor een tijdelijke versterking of voor het verbeteren van het imago van de klant – wij worden niet “gebruikt” – en ook niet voor de kostprijs.

 

Who works with CAP ?

 

 

Wie werkt samen met CAP?

Elk jaar is de verhouding nieuwe/bestaande klanten ongeveer 50/50. Deze verdeling moedigt ons aan: elk jaar overtuigen wij een helft nieuwe klanten, terwijl het vertrouwen van onze bestaande klanten zeer groot blijft. 

 

 

 

Clients distribution by sector

 

 Verdeling van de klanten per activiteitssector:

We delen onze klanten op in drie categorieën: privésector, overheidsdiensten, ONGs en verenigingen (« non-profit »). Alle activiteitssectoren doen beroep op onze diensten. Het grootste aandeel is voor de privésector, maar de overheidsdiensten nemen een niet te verwaarlozen plaats in en besteden steeds meer aandacht aan de vragen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor henzelf of om andere organisaties aan te sporen. In 2011, hebben wij in de niet-winstgevende sector voornamelijk les gegeven (academische sector), maar verstrekten wij ook strategisch advies (voor een consumentenorganisatie bijvoorbeeld). 

 

Distribution of our activities

 

Verdeling van de klanten per beroepstype:

Wij voeren drie types van beroepen uit: strategisch en operationeel advies, maatschappelijke reporting en opleiding. De helft van de tijd geven wij strategisch advies. 40% van onze tijd gaat naar het opleiden, in bedrijven of in scholen en universiteiten, zoals UCL, Vlerick-school, ULB, ICHEC, ULg of Paris XII. De reporting heeft een kleiner aandeel en onze wens is deze een belangrijkere plaats te geven!

 

 

Are clients satisfied ?

 

 

Is men tevreden over CAP?

Het algemene tevredenheidspercentage (tevreden + zeer tevreden) van onze klanten bedraagt 96%. De meest verkozen criteria zijn de dialoog, de souplesse in het beheer en het resultaat. Daarna volgen de striktheid in het werk en het begripsvermogen.

 

 

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

 

What do clients think about CAP ?

Wat denkt men van CAP?

We wilden graag weten waarmee men CAP en haar prestaties associeerde na het afronden van de opdracht: value for money? Dit is wat onze klanten en partners in 2011 over ons dachten! De hoogste scores gaan naar de coherentie tussen de verdedigde waarden en deze die intern worden toegepast, alsook naar de vulgarisatie van onze kennis. Dan volgt de openheid en het in vraag stellen van ons eigen werk. Deze resultaten stemmen overeen met onze wilskracht om innoverend werk, dat beantwoordt aan de behoeften van de klant en de maatschappelijke doelen, te verrichten. We zijn zeer opgetogen over deze resultaten, die een mooie uitdaging voor ons vormen.

 

What is CAP’s impact ?

Wat is de impact van CAP? 

De drie voornaamste resultaten van onze interventies zijn de sensibilisatie van de medewerkers, de meer systematische integratie van duurzame ontwikkeling in hun praktijk en de imagoverbetering van het bedrijf, hoewel dit laatste niet ons hoofddoel is. Bovendien brengt CAP een betere hiërarchische opbouw van de duurzame ontwikkelingsdoelen en een verbetering van de bestaande tools. Het is voorgekomen dat CAP geen impact had. Hier ging het in de meeste gevallen om herstructureringsprocessen bij de klant en een aanhoudende moeilijkheid de link te leggen tussen een duurzame aanpak en de « business as usual ».  Geen enkele van onze klanten is van mening dat onze prestaties het omzetcijfer hebben beïnvloed, wat dan weer de vraag rond de ROI doet rijzen… 

 

Does CAP help sustainable development progress?

 

Draagt CAP bij tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling?

96,3% van onze klanten is van mening dat ons doel, om bij onze klanten de maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren, is bereikt. Op welk niveau en voor welke termijn, dat weten we nog niet. Rest ons 4% aan wie het tegendeel dient te worden bewezen … er is nog werk aan de winkel!  

 

 

 

 

Something disappointing in the service provided by CAP ?

 

Was er iets dat tegenviel in de uitvoering van CAP?

Wij doen onze uiterste best om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van onze klanten en partners te voldoen. Tevens is onze wens hen op strategische en opkomende terreinen te positioneren. Op bepaalde vlakken hebben we 8% van onze klanten ontgoocheld, hier kunnen we het dus nog beter doen! Nogmaals, we streven ernaar om tekst en uitleg bij deze score te geven, om onze diensten en de tevredenheid van onze klanten te verbeteren.

 

 

CAP’s causes of concern

De bezorgdheden van CAP

Wij vroegen aan onze klanten van 2011 hoe de duurzame ontwikkeling in hun bedrijf was geëvolueerd tussen 2008 en 2011. Daarvoor stelden we hen 4 vragen en hun antwoorden waren in meerdere opzichten onthullend: terwijl de verwachtingen van de externe en interne stakeholders stijgen (respectievelijk 55% en 65% van de cases), geven de hogere directies geen voorrang aan duurzame ontwikkeling, integendeel (10%)! Dit doet ons denken dat bepaalde bedrijfsleiders het nemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid nog niet als een strategisch element van hun beleid beschouwen.

De kwaliteit van de maatschappelijke reporting kan nog worden verbeterd. In 2/3 van de gevallen werd deze minder volledig en exact dan in 2008 bevonden. Dit zijn twee gevoelige onderwerpen waarin CAP zal investeren, onder andere met haar ISO 26000 tools (strategie) en de GRI (reporting).  

 

 

CAP’s carbon footprintDe Bilan-Carbone van CAP

Voor de allereerste keer heeft CAP haar Bilan Carbone© gerealiseerd. Deze beantwoordt aan scope 2 van de methode uitgewerkt door de ADEME (Frankrijk). Resultaat: ons transport (vooral luchtverkeer) gaf de grootste emissie in 2011. Dit is een weergave van onze wil om uitstekend werk te leveren, rijk aan face-to-face uitwisselingen ter plaatse, on the field. Onze andere uitstoten komen voort van de lokalen die we huren. De berekening omvat geen water- en papierverbruik, wat zeer moeilijk in te schatten is in een “all inclusive”-gebouw, maar is weinig relevant gezien de beperkte omvang van CAP.  Kleine en eenvoudige gebaren (recyclage, spaarlampen) dragen bij tot een verantwoord verbruik. 

 

 

Carbon TanzaniaOnze emissies worden volledig gecompenseerd met Carbon Tanzania die REDD-projecten leidt. Dit zijn projecten rond duurzame ontwikkeling, die tevens bijdragen tot de Tanzaniaanse biodiversiteit.

 

Meer details …

De indicatoren die in ons rapport vermeld staan, werden berekend aan de hand van twee analyses, een interne en een andere, veel bredere, met onze stakeholders. Deze stappen worden in ons rapport toegelicht. Wij hebben ervoor gekozen enkele extra details te geven om de juistheid van de gegevens aan te tonen. Zo kan u ze allemaal zelf eens nakijken!

 

  1. De interne analyse heeft ons toegelaten na te denken over onze beroepen en te bepalen waar zich onze voornaamste maatschappelijke verantwoordelijkheid bevindt. Het volledige team heeft hieraan meegewerkt en werd uitgevoerd volgens het ISO26000-schema dat wij voor onze klantentoepassen. Ze is gebaseerd op onze eigen analyse, die wij zo objectief mogelijk wilden. Ze vormt het eerste deel van onze studie en diende ook als basis voor onze materialiteitsindex.

     

    De Bilan Carbone© (versie 6.1) van CAP werd tegelijkertijd uitgevoerd.

  2. Een strategische raadpleging van onze externe stakeholders, in januari 2011, heeft onze eerste ideeën gevoed en ons een frisse kijk gegeven. Wij hebben hun verwachtingen tegenover ons goed kunnen inschatten op basis van twee steeds terugkerende vragen: wat is een goede consultant? Moeten we groeien? De tekst “De fantasieën van de goede consultant” is gebaseerd op de resultaten van deze raadpleging.
  3.  Stakeholder consultation

     

  4. Voor de derde stap, werd de informatie rechtstreeks bij onze klanten en partners van 2011 ingewonnen, teneinde hun tevredenheidsniveau te kennen, maar tevens om te trachten de impact van onze samenwerking op de evolutie van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te meten. De meeste indicatoren zijn afgeleid van deze enquête, bestaande uit 10 vragen, voorgelegd aan 44 klanten en partners